Carrozze Serie A

 

Carrozza di 1a Classe a Corridoio Laterale Tavola n° 1/019
Carrozze di 1a Classe Unificate tipo X Tavola n° 1/100
Carrozze di 1a Classe Unificate tipo X Tavola n° 1/102
Carrozze di 1a Classe Unificate tipo X Tavola n° 1/106
Carrozze di 1a Classe "Standard Europee" Eurofima Tavola n° 1/107
Carrozze di 1a Classe Unificate tipo Z1 Tavola n° 1/201